Строймаркет

Търговия на едро и дребно със строителни и мебелни материали и консумативи

http://www.gsstroimarket.bg

За нас

 

 

GS Строймаркет лого

 

Супермаркети за строителни и мебелни материали - GS Строймаркет. Строителни борси с повече от 20 годишен опит в търговията със строителни материали. Магазини за строителни материали за търговия на едро и дребно в шест града в страната, разполагащи с винаги заредени складове за строителни материали, отлични цени, бързо и качествено обслужване.

 

Господинови Строймаркет ООД вече има повече от 20 години доказан опит зад гърба си в търговията на едро и дребно със строителни материали, мебелни материали, консумативи и аксесоари. В нашите магазини и скалдове ще намерите пълен асортимент от строителни материали за изграждането на нова жилищна, търговска или обществена сграда, всичко необходимо за ремонт, довършителни работи, хидроизолация, топлоизолация или просто освежаване на дома. Предлагаме и пълна гама продукти и консумативи за производството на мебели и обзавеждане по класически стандарти, както и иновативни решения по най-модерни тенденции.

През изминалите години, борсите за строителни материали GS Строймаркет се доказаха като надежден и лоялен партньор в бранша и извоюваха водещи позиции на територията на Североизточна България. Към настоящия момент имаме собствени търговски и складови бази в градовете Варна, Добрич, Каварна, Шумен и София, които обслужват както големи корпоративни клиенти, ремонтни бригади, така и индивидуални поръчки. Днес със своите строителни супермаркети GS Строймаркет се нарежда сред водещите строителни борси в България.

GS Строймаркет извоюва своето стабилно място на пазара като директен вносител, дистрибутор и официален представител за региона на редица български и европейски фирми, сред които са: “Кроношпан България ЕООД”, “Винербергер ЕООД”, “Ксела България ЕООД”, “Хенкел България ЕООД”, “Брамак покривни системи ЕООД”, клинкерни плочи Agrob Buchtal, от скоро OWA - германските системи за окачени тавани, както и много други.

Поддръжката на богато снабдени складове за строителни материали във Варна, Добрич, София, Каварна и Шумен, конкурентните цени на строителни материали и професионалното обслужване ни извеждат на челни позиции като предпочитана строителна борса за търговия със строителни материали, оборудване и инструменти, обзавеждане за баня и кухня, материали за производство на мебели, мебелни аксесоари, обков, и много други артикули.

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции и можем да намерим решение на всеки проблем и имаме избор за всеки вкус. Посетете нашите магазини за строителни материали, за да се уверите в любезното и бързо обслужбване, разнообразния асортимент от предлагани продукти, ниските цени на строителни материали и мебелни материали, както и неустоими промоции и акции с актуални продукти и цени всеки месец.

 

Пазаруването при нас е истинско удоволствие. Заповядайте, ще останете доволни!

 

GS Строймаркет е член на БКДМП Господинови Строймаркет ООД е пълноправен член на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Чрез своята дейност БКДМП допринася за развитието и утвърждаването на сектори Мебелно производство и Дървообработване в България. 


  
OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ НА СТОКИ 
ОТ “ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ” ООД 
ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ 
1. Настоящите Общи условия се издават на основание чл.298 от Търговския закон и регламентират реда за продажби/доставки на стоки от търговската номенклатура на “ГОСПОДИНОВИ 
СТРОЙМАРКЕТ” ООД със седалище гр.Добрич, ул.“Ангел Стоянов” N 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 124708749, ИК по ДДС: BG124708749, представлявано от управителя Диян Паскалев Господинов, наричан за 
краткост „ДОСТАВЧИК”, на съконтрагент и получател на доставката, наричан за краткост “КУПУВАЧ”. Te са отпечатани на гърба на всички документи, издавани от Доставчика, които установяват 
сключване и изпълнение на договор за продажба/доставка на стоки: фактура, складова разписка и експедиционен лист и са приложими за сделките, документирани с тях. 
2. Общите условия се прилагат и при всеки друг договор, сключен с Купувача, дори да не са изрично цитирани в него. Отклонение от тях е допустимо, ако страните изрично са уговорили 
друго за всеки конкретен случай в отделен писмен договор. 
 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА/ДОСТАВКА
3. Продажбата/доставката на стоки се извършва при спазване на следните принципи: 
а) пълна яснота относно вида, количеството и цената на стоката; 
б) точна определеност на момента на преминаване на собствеността и риска; 
в) предимство на съдържанието пред формата; 
4. Продажбата/доставката на стоки се извършва по писмена или устна заявка от Купувача, която съдържа информация за: вида и количество на стоката, срок, място и начин на доставяне, 
лице (представител на Купувача или на посочен от него превозвач), овластено да получи стоката и подпише документите, удостоверяващи това. В 2 (дву) дневен срок от получаване на заявката 
Доставчикът уведомява Купувача дали приема да я изпълни, а ако не стори това, се счита, че заявката е приета и Доставчикът се е задължил с параметрите по нея. 
4.1. С цел подобряване на обслужването Доставчика си запазва правото да въведе индивидуални клиентски карти, с които Купувача се лигитимира в обектите на Доставчика. Отговорността 
за правилното съхранение и използване на индивидуални клиентски карти е на Купувача. 
5. Договорът за продажба/доставка на стока се счита сключен в момента, в който Купувачът подпише издадените от Доставчика документи: фактура и складова разписка за 
продажба/доставка на стока, в които са посочени вида, мярката, количеството, цената на продаваните/доставяните стоки, падежа, начина на плащане на цената, името и подписа на лицето получател 
на стоката. 
6. Доставчикът издава данъчна фактура за осъществените сделки, документирани със складови разписки, по реда и в сроковете, определени в данъчното и счетоводното законодателство 
на Република България -не по-късно от 5 (пет) дни от датата на данъчното събитие. 
7. Доставчикът уведомява Купувача за издадената фактура и му я предава, респ. изпраща по куриер или чрез препоръчана поща с обратна разписка. 
 
ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 
8. Цената на стоката, се определя според действащите ценоразписи на Доставчика и се заплаща в брой или по банковата му сметка. 
9. Стоки, които са налични в склада на Доставчика, се заплащат от Купувача в момента на получаването им, ведно с фактурата за продажба/доставка и/или складовата разписка, освен ако в 
тях не е посочен друг падеж, който не може да надвишава 60 (шестдесет) дни от датата на издаването им. 
10. Стоки, които не са налични в склада на Доставчика и подлежат на доставка в срок до 15 (петнадесет) дни от издаване на фактурата, се заплащат от Купувача в момента на подписване на 
фактурата или на друг падеж, посочен в нея, който не може да надвишава 60 (шестдесет) дни от датата на издаването и. 
11. При разсрочено плащане на цената на продадена/доставена и получена стока Купувачът се задължава да уведоми писмено Доставчика за лицата, които имат право да заявяват и да я 
получават. Уведомяването може да се извърши също и по факс и на електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност за злоупотреби с получената стока, извършени от лицата, посочени от Купувача 
лица, освен, ако не е бил уведомен от него за оттегляне на правомощията им. 
11.1 Доставчикът си запазва правото при условие, че се промени съотношението лев/евро да превалутира вземанията си от своите клиенти при съотношение 1лв. = 0.5113 евра. 
 
ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА 
12. Стоки, които са налични в склада на Доставчика, се предават на Купувача в момента на подписване на фактурата и складовата разписка, освен ако страните не са договорили друг срок, 
не повече от 15 дни от датата на издаване на фактурата. Изпълнението на доставката се удостоверява с подписа на Купувача, положен в един от издадените документи: фактура, складова разписка и 
експедиционен лист към нея. 
13. Стоки, които не са налични в склада на Доставчика в момента на заявяването им и подписването на фактурата за продажба/доставка, се доставят в срок до 15 (петнадесет) дни от 
издаване на фактурата. 
14. При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи Доставчика да изпълни задълженията си в уговорения срок, срокът се удължава с времето, през което са били налице 
въпросните обстоятелства. 
15. Мястото на доставка на стоките е складът на Доставчика (в един от градовете Добрич, Варна ........), освен ако страните писмено са договорили друго място на доставка, различно от 
склада на Доставчика. 
16. Когато е уговорено стоката да се приеме в склада на Доставчика страните определят в какви срокове и по какъв начин Доставчикът ще уведоми Купувача, че тя е готова за предаване. Ако 
това не е определено, уведомяването се прави поне 3 (три) дни преди деня на предаването, а ако страните са в различни населени места -поне 5 (пет) дни преди този ден. 
17. Страните могат да уговорят Доставчикът да предаде стоката на посочено от Купувача трето лице (вкл.превозвач, спедитор). В този случай Купувачът е длъжен преди датата за 
предаване писмено да предостави на Доставчика пълна и ясна информация за третото лице. Ако информацията не бъде предоставена, Доставчикът може да откаже да предаде стоката, без да носи 
отговорност за неизпълнение. Доставчикът е длъжен да съобщи на Купувача за изпращането/предаването на стоката на третото лице, като му изпрати и препис от документите, които я придружават. 
18. Ако стоката трябва да се достави на място, различно от склада на Доставчика, разноските по изпращането и превозването са за сметка на Купувача. 
19. Купувачът се задължава да получи продадената/доставената стока в сроковете по точки 12 и 13 от настоящите Общи условия. 
20. Стоките, предмет на продажба/доставка, се считат предадени от Доставчика и приети от КУПУВАЧА: 
а) по количество - в съответствие с количеството, установено на кантара на Доставчика при натоварването на стоката, в присъствието на Купувача, респ. на негов представител или на 
представител на определеното трето лице (спедитор, превозвач). 
б) по качество -в съответствие с документа за качество, издаден от производителя, копие от който придружава стоката 
21. Собствеността върху стоката преминава върху Купувача в момента, в който същата бъде натоварена на транспортно средство, а рискът от случайното и погиване или повреждане се 
прехвърля от Доставчика към превозвача след натоварването и от превозвача към Купувача при доставката на уговореното място. 
 
РЕКЛАМАЦИИ 
22. Купувачът е длъжен при предаване и приемането на стоката в склада на Доставчика да я огледа за явни недостатъци и количествени разлики, които е длъжен да предяви веднага. 
23. Когато Купувачът не присъства на товаренето в склада може да предяви рекламации за количествени разлики и явни недостатъци в срок от 2 (два) работни дни след получаване на 
стоката в склада си. 
24.Рекламации за скрити недостатъци, които стават очевидни при използване на стоката, Купувачът може да предяви в рамките на 15 (петнадесет) работни дни след получаването й. 
25.Доставчикът следва да вземе отношение по предявените рекламации в 5 (пет) дневен срок. 
26.Рекламациите за количествени разлики се решават след контролни замервания на масата на стоката във вида, в който е доставена без нарушаване на опаковката и маркировката й. 
Контролните замервания се правят в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя двустранен протокол, въз основа на който, при необходимост се издават съответните 
счетоводни документи за решаване на спора. 
27.За решаването на рекламации за явни недостатъци, касаещи доставното състояние на стоката, когато стоката не е подлагана на преработка, двете страни се договарят за един от 
следните варианти: 
а) Замяна на стоката с нова, удовлетворяваща Купувача, 
б) Отбив от цената; 
в) Връщане на стоката; 
 
ВРЪЩАНЕ НА ПРОДАДЕНА/ДОСТАВЕНА СТОКА.
28. Купувачът може да предложи на Доставчика да върне закупена стока, когато: 
а) се налага некачествена стока да бъде заменена с нова качествена стока в условията на т.27 от Общите условия, 
б) е била закупена качествена стока, но Купувачът предлага обратното и изкупуване срещу възстановяване на платената цена. В този случай Доставчикът има правото да изкупи обратно 
продадена/доставена стока, ако се докаже, че не е нарушена нейната цялост, че е запазен добрият търговски вид на стоката и не е изтекъл предвиденият срок на годност. Доставчикът има право да 
откаже връщането на стоката, ако за нея няма търсене на пазара. 
 
ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 
29. При неизпълнение на договорените задължения неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер на претърпените вреди и пропуснати ползи, доказани по съответния 
законов ред. 
30. При забава на Купувача да получи продадената/доставената стока в условията на т.22, Доставчикът начислява допълнително такса (магазинаж) за времето на съхранението и за 
периода от началото на забавата до получаване на стоката. 
31.Отговорността на Купувача за съхранение на неполучената стока е до 3 месеца от нейната продажба/доставка. В случай, че в тримесечния срок от продажбата Купувачът не приеме 
продадената/доставената стока, отпада отговорността на Доставчика за предаването и след този срок. 
32. При забава на плащане по издадена фактура Купувачът дължи на Доставчика обезщетение в размер на законната лихва по чл.86 от ЗЗД за всеки ден забава, считано от деня, следващ падежа, 
посочен във фактурата, до окончателното й изплащане, но не повече от 10% (десет) от стойността на просроченото задължение. В тези случаи Доставчикът има право да не изпълни следваща поръчка на същия Купувач,
докато той изпълни окончателно предходното си задължение.Купувачът заплаща всички разходи, свързани с извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземанията.
 
ФОРСМАЖОР
33. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор). Като "непреодолима сила" се разбира всяко непредвидено 
или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключването на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия,
природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
34. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в подходящ срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и
предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство. В този случай изпълнението на задълженията се спира и, след отпадане на причината, продължава.
За неуредените с настоящите Общи условия въпроси се прилага търговското и гражданското законодателство на Република България.
Последна промяна: 16.09.2014г.