Строймаркет

Търговия на едро и дребно със строителни и мебелни материали и консумативи

http://www.gsstroimarket.bg

Условия за ползване

Общи условия за използване на интернет страницата на GS Строймаркет - търговия със строителни материали на едро и дребно, мебелни материали, аксесоари и консумативи. GS Строймаркет разполага със строителна борса за търговия със строителни материали в шест града в страната.


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате фирмения сайт на GS Строймаркет. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Господинови Строймаркет ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Потребител - е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието или някоя от услугите на сайта.


Услуга на сайта - включват: достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

Партньор - е всяко лице, с което GS Строймаркет се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.

Злонамерени атаки на трети лица - действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, кражба на данни и др.II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и GS Строймаркет. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. 


III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


IV. Конфиденциалност
GS Строймаркет е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. GS Строймаркет не предоставя и не продава базата данни с електронни адреси на трети страни.
GS Строймаркет се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на маркетинговата политика на GS Строймаркет. Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на информация за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до GS Строймаркет на посочения адрес или e-mail за контакти.V. Органичаване на отговорността
GS Строймаркет прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. GS Строймаркет не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на GS Строймаркет за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

GS Строймаркет не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

GS Строймаркет не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
GS Строймаркет има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


GS Строймаркет не носи отговорност при възникнало несъответствие между показаните във фирмения сайт графични изображения, снимки, чертежи и схеми, и тези на продуктите предлагани във фирмените магазини в страната.

VI. Препратки
1. Препратки към други интернет страници собственост на трети лица
Наличните препратките от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. GS Строймаркет не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
2. Препратки към този сайт
Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само като приемете условията на GS Строймаркет. Задължително условие е да посочите източника на информацията и да създадете хиперлинк към www.gs-bg.com
Сайт с препратка към GS Строймаркет трябва да отговаря на следните условия:
може да сочи към съдържание на gs-bg.com, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на gs-bg.com;
не трябва да посочва неявно, че gs-bg.com налага или препоръчва него или продуктите му;
не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на GS Строймаркет.
не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

VII. Промени
GS Строймаркет си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.


За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.11.2010 г.